Hlavní oblasti činnosti

Operační programy

Operační programy EU v programovacím období 2007-2013

Pro následující programovací období EU 2007-2013 budou vyhlášeny tyto operační programy:

Sektorové Operační programy

Operační program Životní prostředí

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Doprava

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Integrovaný operační program

Operační program Technická pomoc

Regionální Operační programy

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy

Regionální operační program NUTS II Střední Morava

Regionální operační program NUTS II Praha Konkurenceschopnost

Regionální operační program NUTS II Praha Adaptabilita

Přeshraniční Operační programy

Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou – Svobodným státem Bavorsko 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

Jsme schopni reagovat na přání klienta a realizovat žádost o podporu z EU do jakéhokoli z výše uvedených operačních programů. Přesto, vzhledem k našim předchozím zkušenostem s evropskými fondy, jsme schopni našim klientům poskytnout nadstandardní služby v těchto operačních programech:

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Operační program Životní prostředí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Integrovaný operační program

Regionální operační programy

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OPVaVpI)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je jedním z významných operačních programů, které přispívají k naplnění uvedeného cíle. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost představuje vzájemně propojený soubor prioritních os a oblastí podpory, který by měl vést k dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Naplnění globálního cíle OPVaVpI je promítnuto ve specifických cílech operačního programu, jež budou realizovány prostřednictvím jednotlivých prioritních os.

Prvním specifickým cílem je posílení kapacit zejména cíleného výzkumu v regionech a zajištění jejich rychlého a efektivního využití na regionální, národní i evropské úrovni. Tento specifický cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy 1 – Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje.

Druhým specifickým cílem je posílení kapacit technicky zaměřeného výzkumu nezbytného pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru a pro rychlý a efektivní přenos výsledků výzkumu a vývoje. Tento cíl bude realizován prostřednictvím prioritní osy 2 – Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji. Zatímco prioritní osa 1 je orientována na posílení kapacit VaV, které povede k produkci poznatků využitelných pro rozvoj ekonomiky a regionů a zapojení do mezinárodní spolupráce, prioritní osa 2 má za cíl podporu počáteční etapy inovačních procesů ve výzkumu a vývoji.

Prioritní osa 3 – Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání je orientována na posílení vzdělávacích kapacit na vysokých školách pro konkurenceschopnost České republiky.

Operační program Životní prostředí

Cílem Operačního programu Životního prostředí je zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj.

Operační program Životní prostředí (dále též OP ŽP) předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z prostředků Fondu soudržnosti (SF). Pro předpokládané objemy prostředků EU bude nutné zajistit dostatečné národní veřejné spolufinancování (SFŽP, státní rozpočet, prostředky obcí, měst a krajů) a národní soukromé zdroje.

Priority České republiky pro čerpání finanční podpory z fondů Evropské unie v oblasti životního prostředí jsou v první řadě dány závazky, které vyplývají z Přístupové smlouvy a z příslušných přechodných období, z implementačních úkolů environmentální legislativy a strategických dokumentů Evropské unie a České republiky.

Priority OPVK jsou rozděleny do následujících čtyřech prioritních os:

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

1.1 Snížení znečištění vod

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

1.3 Omezování rizika povodní

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

2.1 Zlepšení kvality ovzduší

2.2 Omezování emisí

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

5.1 Omezování průmyslového znečištění

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

6.2 Podpora biodiverzity

6.3 Obnova krajinných struktur

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následkůhornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

Prioritní osa 8 a 9 - Technická pomoc

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK)

OPVK zaměřuje na podporu v oblastech, které přispějí k rozvoji potenciálu populace České republiky, a na utvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a učení. OPVK definuje zaměření a hloubku intervencí v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení a utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulaci spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnou a výrobní sférou.

OPVK podporuje vytváření celkového rámce dalšího vzdělávání, který slouží i rozvoji podnikové sféry, souvisejících vzdělávacích aktivit a spolupráci různých subjektů. Oproti OPLZZ je OPVK zacílen na zlepšení počátečního a dalšího vzdělávání za účelem zvyšování flexibility a adaptability jedinců, kteří již jsou na trhu práce nebo do něj budou vstupovat, zatímco OPLZZ podporuje rozvoj trhu práce a přímou podporu dalšímu vzdělávání nezaměstnaných, ohrožených na trhu práce i zaměstnaných. Obsahuje taktéž tvorbu systémů pro předvídání změn na trhu práce a zvládání postupných i náhlých změn v zaměstnanosti.

Priority OPVK jsou rozděleny do následujících čtyřech prioritních os:

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

2.2 Podpora vyššího odborného vzdělávání

2.3 Podpora vysokoškolského vzdělávání

2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

2.5 Partnerství a sítě

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání

3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání

3.2 Individuální další vzdělávání

3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osa 4 – Technická pomoc

Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Operační program Podnikání a inovace navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie pro zkrácené programovací období let 2004-2006. OPPI byl vytvořen v návaznosti na hlavní strategické dokumenty ČR . Důležitým cílem OPPI je tvorba kvalitního podnikatelského prostředí, které vytváří podmínky pro úspěšný vznik a rozvoj konkurenceschopných podnikatelských subjektů, které následně vytvářejí nová pracovní místa a celkově posilují hospodářskou a sociální soudržnost.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který bude realizován v rámci cíle „Konvergence“ a bude se vztahovat na celé území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy, bude podpora poskytována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Princip „jeden fond pro jeden program“ bude doprovázen možností financovat až do výše 10 % činnosti spadající z hlediska uznatelných nákladů pod Evropský sociální fond (ESF). Tyto činnosti však budou financovány z ERDF (tzv. křížové financování).

Priority OPVK jsou rozděleny do následujících čtyřech prioritních os:

Prioritní osa 1 - Vznik firem

1.1 Podpora začínajícím podnikatelům

1.2 Využití nových finančních nástrojů

Prioritní osa 2 - Rozvoj firem

2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků

2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb

Prioritní osa 3 - Efektivní energie

3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

Prioritní osa 4 - Inovace

4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků

4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace

5.1 Platformy spolupráce

5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

5.3 Infrastruktura pro podnikání

Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání

6.1 Podpora poradenských služeb

6.2 Podpora marketingových služeb

Prioritní osa 7 - Technická pomoc

Dotační management

Předmětem této nabídky je činnost v oblasti dotačního managementu v průběhu trvání zakázky a zpracování strategie pro přípravu projektových žádostí o dotace s cílem maximálně využít dotačních prostředků EU pro výše uvedené projekty zadavatele. Dotační management sestává z následujících činností:

Strategie, která obsahuje:

analýzu dotačních zdrojů EU 2007-2013 – v analýze bude pro každý záměr stanoven nejvhodnější dotační titul a požadavky na předložení projektu včetně:

- posouzení způsobilosti předkladatele žádosti

- posouzení předpokládané míry dotace

- předpokládaná skladba zdrojů financování projektu

- analýza způsobilosti výdajů

- způsobilost aktivit projektu

- další podmínky pro předložení žádosti vyplývající ze schválených operačních programů a národních programů.

Souhrn požadavků na přípravu projektové žádosti pro každý projektový záměr, který bude zahrnovat:

- seznam/předběžný seznam povinných příloh žádosti o dotaci

- požadavky na zpracovatele žádosti a povinných příloh

- doporučený harmonogram přípravy žádosti ve vazbě na aktuální postup procesu programování a nastavení implementačního systému pro fondy EU v období 2007-2013.

Strategický plán rozvoje klienty pro období 2007-2013, který bude integrovat dokumenty výše uvedených bodů a stanoví harmonogram přípravy a realizace projektů v jednotlivých letech programovacího období ve vazbě na rozpočet klienta.

V případě realizace bude pro jednotlivé projekty zpracováno následující:

Logický rámec obsahující tyto části:

- cíle projektu

- konkrétní výstupy projektu

- činnosti a prostředky, související s dosažením očekávaných výsledků

- ukazatele plnění cílů projektu

- podmínky a rizika implementace projektu

Po zpracování Logického rámce projektu budou následovat konzultace ohledně zpracování dokumentace a možností dotačních příležitostí pro projekt.

Vydefinování požadavků na zpracovatele žádosti o dotaci a jeho výběr v souladu s vnitřními předpisy zadavatele a v souladu se zákonem 137/2006 Sb.

Samotná žádost o dotaci bude obsahově vycházet z příslušné implementační směrnice. Jelikož tato ještě není definitivně zpracována, vycházíme v nabídce z přepokládaného obecného obsahu žádosti tak, jak vyplývá z naší zkušenosti s evropskými fondy.

Konkrétní požadavky budou v případě akceptace naší nabídky dospecifikovány po zveřejnění implementační směrnice.

Žádost bude pravděpodobně obsahovat tyto součásti, které jsou součástí nabídkové ceny:

- formulář žádosti ve standardizovaném předepsaném tvaru

- žadatel - základní údaje

- projekt - základní údaje

- výchozí stav a zdůvodnění projektu

- cíle projektu a dopad projektu na okolí

- popis projektu

- soulad projektu s

legislativou EU

legislativou ČR a národními strategiemi

regionálními strategiemi

- zkušenosti žadatele

- partneři projektu

- harmonogram

- náklady projektu

- finanční plán

- výsledky finanční a ekonomické analýzy

- vlivy na horizontální priority

rovné příležitosti

informační společnost

životní prostředí

udržitelnost

- ukazatele

- popis managementu projektu

- propagace projektu

- studie proveditelnosti

úvod

stručné vyhodnocení projektu

stručný popis podstaty projektu a jeho etap

analýza trhu, odhad poptávky, marketingový mix

management projektu

technické a technologické řešení projektu

dopad projektu na životní prostředí

finanční plán a analýza projektu

ekonomická analýza projektu

hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

analýza rizik a citlivostní analýza

závěrečné shrnující hodnocení projektu

- ostatní přílohy

Po zpracování žádosti a jejím úspěšném schválení zpracujeme v případě projektu obsahujícího stavební práce výběrové řízení na Zadávací dokumentaci. Výběrové řízení se bude řídit dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Na základě zpracované Zadávací dokumentace schválené implementační agenturou by bylo vyhlášeno výběrové řízení na Zhotovitele stavby, výběrové řízení by se řídilo platným zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Naše společnost by se zadavatelem spolupracovala při podpisu smlouvy s implementační agenturou, tato spolupráce by spočívala ve spolupráci na podkladech potřebných pro uzavření smlouvy a ostatních činnostech, které by vedly k podpisu smlouvy.

V průběhu realizace akce, tj. samotné výstavby, Vám nabízíme služby Investičního dozoru, tento dozor spočívá v úkonech vedoucích k proplacení faktur ze strany implementační agentury a vyplňování monitorovacích zpráv a práce.

Po ukončení akce zpracujeme Závěrečné vyhodnocení akce, které je konečnou fází pro příjem dotace z fondů EU.

Technický dozor investora

V návaznosti na dotační management zajišťujeme i provádění technického dozoru investora (TDI) tak, aby prostředky klienta byly vynaloženy efektivně a aby dodavatel stavebních prací dodržel všechny smluvené termíny.

Provádění TDI obsahuje zejména tyto činnosti:

kontrolovat dodržování podmínek stavebního povolení, popř. opatření orgánu stavebního dohledu,

dbát dodržování postupu stavby s projektovou dokumentací zpracovanou pro provedení stavby, v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou o dílo,

v případě potřeby požadovat systematické doplňování a dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby,

seznamovat klienta předem s veškerými změnami , doplňky dokumentace, jejichž potřeba v průběhu stavby nastane,

provádět kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur předkládaných dodavatelem stavby, jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a tyto předávat klientovi k likvidaci,

provádět kontrolu těch částí stavebních dodávek, které budou dalším postupem zakryty a nebo se stanou nepřístupnými a to formou zápisu do stavebního deníku,

koordinovat práce a dodávky přímých dodavatelů

koordinovat stavební připravenost pro subdodavatele k navazujícím činnostem,

spolupracovat s projektantem popř. jeho autorským dozorem při zajišťování souladu dodávek s projektem či při odstraňování zjištěných závad projektu

provádět kontrolu správnosti předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů konstrukcí a prací a vyžadování dokladů o kvalitě (doklad o schválení výrobku, certifikát, atest, prohlášení o shodě, atd.),

sledovat a kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků subdodavatelů,

kontrolovat postup prací dodavatele stavby dle dohodnutého časového harmonogramu a uzavřených smluv, včetně povinnosti včas klientovi avizovat prodlení dodavatele stavby a připravovat podklady pro uplatnění sankcí za prodlení,

účastnit se kontrolních dnů na stavbě,

kontrolovat řádné převzetí a uskladnění dodávek na staveništi,

navrhovat ve prospěch klienta hospodárná opatření k odstranění či omezení hrozících škod

připravit podklady pro odevzdání a převzetí stavby a účastnit se přejímacího řízení a kolaudace,

kontrolovat včasné vyklizení staveniště dodavatelem stavby.

Záruky za poskytnuté služby

Kvalita služeb může být zaručena pouze vzděláním a bohatými zkušenostmi klíčových zaměstnanců. Jsme přesvědčeni, že dále uvedené profesní životopisy členů našeho projektového týmu prokazují jejich bohaté zkušenosti s projekty financovanými z EU.

Naše společnost standardně poskytuje na provedené práce celkovou záruku v délce 60 měsíců.

V případě, že během doby, která je povinná pro archivaci námi zpracovaných projektů bude jakýmkoli kontrolním úřadem konstatováno porušení zákona nebo jiných pravidel z důvodu pochybení naší společnosti, provedeme zdarma veškeré úkony vedoucí k nápravě a uhradíme případné další náklady.